Säkerhet vid arbete med epoxi och här­dare

Det är av största vikt att vi lär oss förstå hur de kemikalier vi använder kan påverka vår kropp, det är så vi lär oss handskas med dem på ett riskfritt sätt.

Epoxi­hartserna har använts inom industri och måleri sedan 1950-talet. Detta är en relativt lång tid, vilken gett oss viss erfarenhet om dessa plasters egenskaper. Epoxihartserna och dess härdare är dock komplicerade kemiska föreningar som i vissa fall kan ge upphov till skador om de handhas på ett felaktigt sätt.

De rekommendationer som vi lämnar här nedan kan i viss mån gälla generellt för all hantering av epoxiharts och härdare. Vi vill dock påpeka att rekommendationerna gäller för produkter tillverkade av Nils Malmgren AB. I de fall lokala arbetarskyddsföreskrif­ter förekommer skall dessa alltid följas.

Vilka skador riskerar man vid hantering av epoxihartser och härdare?

Man kan exponera sig på tre sätt:

  • genom munnen (oralt)
  • genom hudkontakt (dermalt)
  • genom inandning (inhalation) av ångor eller damm.

 

Oralt
Generellt kan man säga att de rena epoxihartserna anses som ogiftiga, risken för skador orsakade av förtäring av epoxiharts får anses som mycket liten. De flesta härdare som används idag har en viss giftighet. Men det krävs ganska stora volymer för att skada skall uppstå pga just giftigheten.

Dermalt
När det gäller hudkontakt så är det oftast här som problemen uppstår. Det kan vara irritation, som kan ge toxiskt eksem,  eller sensibilisering, som kan ge allergiskt kontakteksem. Bland härdarna är de alifatiska polyaminerna de som kan orsaka de största hudska­dorna. De är starkt alkaliska och kan ge irritationer och frätskador. Skador orsakade av aminer kan förbereda huden för epoxieksem. Aminaddukter och polyamider är som regel mindre irriterande på huden än de rena aminerna. De rena aminerna är i viss mån sensibiliserande, medan addukter och poly­amider knappast ger upphov till allergiska kontakteksem.

Inhalation
Inandning av epoxihartser vållar inga problem eftersom de inte är flyktiga. Härdarna har som regel en stickande lukt som kan ge tillfällig irritation i andningsvägarna Inanding av aminer ger normalt inte upphov till någon förgiftning. Undantag finns.

Vilka skador kan epoxin orsaka i den yttre miljön?

De flesta ohärdade epoxiföreningar och härdare är giftiga eller skadliga för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Därför är det viktigt att tänka på att inte kasta ohärdade rester bland hushållssoporna. Ohärdade rester skall lämnas in som miljöfarligt avfall på närmaste avfallsanläggning. Uthärdad epoxiplast är att anse som ofarlig.

Hur hanterar man epoxiprodukter för att slippa skador?

Som framgått av vad som tidigare sagts är det i första hand hudkontakt som skall und­vikas. För att förhindra hudkontakt måste man alltid ha klart för sig hur epoxiproduk­terna skall hanteras.

Renlighet på arbetsplatsen

Yttersta renlighet på arbetsplatsen är av största vikt. För att underlätta detta är de flesta av produkterna från Nils Malmgren AB tillverkade och förpackade klara för användning. En av bur­karna i en sats har som regel plats för båda komponenterna, samt blandningsmån.

Ventilationen i arbetslokalen skall vara så god som möjligt. Använd särskilda verktyg till epoxiarbeten, håll dem rena och låna inte ut dem till andra än de som är sysselsatta med epoxiarbetet. Låt inte tömda burkar stå utan lock utan släng dem genast i därför avsedd behållare. Eventuellt spillmaterial torkas genast upp innan det sprids ut. Tag inte i dörrhandtag, kranar och liknande med nedsmutsade arbetshandskar.

Arbetskläder

Händer, handleder, ansikte och ögon är de mest utsatta ställena. Dessa delar av kroppen ska skyddas från kontakt med epoximaterial.

Det finns naturligtvis en teoretisk möjlighet att skydda hela kroppen från kontakt genom att krypa i täta plastkläder, plasthandskar, huva, gummistövlar etc. men risken är då stor att man skapar andra typer av irritationer till exempel genom svettning och svårrörlighet. Valet av lämpliga arbetskläder måste därför göras med omdöme. För att skydda kroppen, ben och armar är overall ett lämpligt plagg.

Ben och ärmar måste dock vara tillräckligt långa, det vill säga räcka ut till handleder och vrister. Overall av engångstyp kan vara bra under korta stunder vid arbete som är mycket riskfyllt ur nedsmutsningssynpunkt.

Handskar finns i många utföranden och kvaliteter, alla engångshandskar är av plast och kan sällan användas kontinuerligt under längre tid. Tänk på att byta vid tecken på förslitning. Det är praktiskt att använda en ren tunn bomullsvante under plasthandskar.

Vid risk för stänk till exempel vid blandning av lågviskösa material skall ansiktsskydd (visir) eller skyddsglasögon (tätslutande) användas.

Under slipningsarbete av härdad epoxiplast skall kolfiltermask samt dammfilter klass P3 användas. Vid stor omfattning i kombination med utsug. Som fotbeklädnad är, förutom stövlar och läderkängor med skaft, även trätofflor an­vändbara. Huvudsaken är att klacken är så hög att overallen skyddar vrist och häl utan att släpa i golvet.

Viktigt är att nedsölade arbetskläder skall bytas omgående samt att nedsmutsade och trasiga handskar kasseras. Används plasthandskar av flergångstyp skall dessa tvättas på utsi­dan innan de tas av.

Personlig hygien

Det personliga hygienen är en väldokumenterad faktor när det gäller kontinuerlig han­tering av kemikalier. Tvätta händerna noga före måltid, toalettbesök och rökning. Använd tvål och vatten el­ler handrengöringskräm. Lösningsmedel får absolut inte användas för rengöring av händer.

Gnid in händerna efter tvättning med hudkräm för att förhindra uttorkning och sprick­bildning. En frisk och smidig hud minskar risken för irritationer. Lösningsmedel orsakar uttorkning och risk för sprickbildning, vilket möjliggör transport av epoxi in under det naturliga skyddet.

I övrigt gäller att naglarna bör hållas kortklippta och rena samt inga ringar eller armbandsklocka un­der arbetet. Äta eller röka i arbetslokalen är direkt olämpligt med avseende på vad vi skrivit tidigare.

Tänk på de som inte är skyddade och gå inte in med arbetskläder i matsal eller annat offentligt utrymme.

Transport och lagring

Epoxihartser och härdare skall transporteras och lagras i förslutna originalförpackningar för att undvika förorening av transportfordon och lagerutrymmen. Produkter märkta med frät- eller miljösymbol skall vara förpackade på sådant sätt att de uppfyller kraven för transport av farligt gods (ADR).

Vid lagring bör materialen ställas på plastfolie, helst på den plats där blandningen skall göras. Plastfolien förhindrar eventuellt spill att sugas upp i underlaget, till exempel betong. Skulle material spillas ut rekommenderas såg- eller hyvelspån, papper, putslappar och liknande av en­gångstyp för rengöring. Kasta bort det upptorkade materialet i sopbehållare för epoxiavfall. Rengör skyfflar och dylikt omedelbart med lösningsmedel.

Motåtgärder vid olycksfall

Vid arbetsplats som saknar rinnande vatten skall det finnas ögondusch tillhands. Vid stänk i ögonen, skölj i rinnande vatten i minst 15 minuter. Uppsök snarast lä­kare, tala om att materialet kan vara starkt alkaliskt från härdare, ta med säkerhetsdatablad om sådana finns tillhands.

Hudskador tvättas med kallt vatten, lägg på torrt förband och uppsök läkare. Vid illamående, gå ut i frisk luft. Om symptomen kvarstår, uppsök läkare.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplast gäller för alla som arbetar yrkesmässigt med exempelvis epoxi. Det föreskrivs bland annat att man skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddande åtgärder.

Säkerhetsdatablad

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 skall den som överlåter en farlig produkt för yrkesmässigt bruk, lämna den information om produktens egenskaper från risk och skyddssynpunkt som en arbetsgivare behöver för att kunna ordna hanteringen av produkten på ett från hälsorisksynpunkt godtagbart sätt. Informationen skall lämnas i form av säkerhetsdatablad och tillställas mottagaren senast när produkten överlämnas för att tas i bruk. Säkerhetsdatabladet skall vara skrivet på svenska (landets språk).

Märkning

CLP-förordningen (EU’s förordning 1272/2008 ) med föreskrifter om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat säger bland annat att förpackningen till en farlig kemisk produkt skall vid överlåtelse i Sverige vara märkt på svenska med Handelsnamn eller beteckning

  • De ingående ämnenas kemiska namn
  • Farosymboler med farobeteckningar eller Varningsord med tillhörande piktogram
  • Faroangivelser (H-fraser)
  • Skyddsangivelser (P-fraser)
  • Namn, adress och telefonnummer till tillverkare, importör eller annan som släpper ut produkten på marknaden.

Detta gäller för flertalet andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.