CLP?

CLP, eller CLP‐förordningen, står för förordning (EG) nr 1272/2008 som gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar.
(CLP = classification, labeling and packaging.)

CLP behandlar farorna med kemiska ämnen och blandningar och hur andra ska informeras om dem. Det åligger industrin att fastställa farorna med ämnen och blandningar innan de släpps ut på marknaden, samt att klassificera dem i enlighet med de faror som har identifierats.

Om ett ämne eller en blandning är farlig, måste den märkas så att arbetare och konsumenter känner till dess effekter innan de handskas med den.

Märkning

C Frätande

Den tidigare märkningen utgjordes av orange märken med svart ram och svart symbol inuti det orange fältet.
De nya märkbilderna kallas faropiktogram och är en snedställd röd fyrkant med svart symbol på vit bakgrund.

Utåt syns det ingen större skillnad kanske, men om vi tittar på märkningen och läser säkerhetsdatabladet – då kommer vi att se skillnader.
Det vi ”vet sedan urminnes tider” är att epoxin varit kryss och fisk och härdaren frätande. Andreaskorset är i princip utbytt mot ett utropstecken med tilläggstexten Varning, frätande är frätande och miljöfara fortfarande fisk.

Men vad menas när plötsligt epoxin står som frätande? Eller när härdaren är märkt som frätande men klassas som ofarligt gods?

Skillnader

Från och med den nya märkningen så skiljer vi de olika farorna från varandra.

  • Öga
  • Hud
  • Inandning
  • Förtäring

Ett ämne kan t.ex. vara frätande på öga men inte hud.
Exempel; En produkt kan vara frätande på öga, risk för allergi samt miljöfarlig. Den kommer då att få piktogrammen frätande, utropstecken samt miljöfarligt.

Däremot kan inte en produkt som är frätande på öga och hud få två frätandepiktogram.

Det är endast frätande på hud som ger frätsymbol enligt ADR.

För att få reda på var faran ligger måste etiketten och/eller säkerhetsdatabladet läsas noga.

De gamla risk‐ och skyddsfraserna är ersatta av Faroangivelser och Skyddsangivelser. De sista är uppbyggda enligt ett särskilt system med olika grad av farlighet och skydd.

Packning

Det är också möjligt att ta bort piktogram från etiketten om ADR‐märkningen finns kvar. Vilket betyder att om min originaletikett t.ex. har frätande och utropstecken, så behöver etiketten inte ha frätande då det inbegrips i ADRs klass 8 märkning.

V 8995-3-37950
Om du undrar mer om märkning, besök Kemikalieinspektionens hemsida eller ring oss.