Potlife

Potlife är ett sätt att ange en härdplasts reaktivitet. Vanligtvis anges den tid som en harts-härdareblandning på 100 gram behöver för att öka temperaturen från +20°C till +50°C. För långsamma system anges tiden fram till dess att viskositeten fördubblats. Blandas större mängd blir potlife kortare på grund av den värme som frigörs vid reaktionen.

 

Härdningstid

Med härdningstid förstås den tid som åtgår fram till dess att ingen tillväxt i hållfasthet kan mätas. Normalt inträffar detta efter 7 dygn vid rumstemperatur. Genom att höja temperaturen till +30°C, halveras härdningstiden.

 

Primer

Med primer menas det första skiktet som läggs på en yta. Ett annat ord är grundering. En primers uppgift är att ge god vätning och vidhäftning för efterkommande skikt. På sugande underlag har primern även till uppgift att förhindra insugning av kommande skikt.

 

Karbonatisering

Under tiden som en amin-epoxiblandning härdar, exponeras ytan för den koldioxid som finns i luften. Den fria aminen bildar då en förening som kan kallas aminkarbonat. Ofta är inte den tunna hinnan av aminkarbonat synlig för ögat, men om den finns försämras vidhäftningen till nästa skikt. Detta är orsaken till att slipning rekommenderas mellan skikten. Att arbeta “vått i vått” innebär sällan några problem.

 

daggDaggpunkt

Luft med en viss temperatur kan lösa en bestämd mängd vattenånga. Denna mängd kallas luftens mättnadsånghalt. Vid +20°C kan luft lösa 17,28 gram vattenånga per m³. Då är den relativa luftfuktigheten = 100%.
Om luftfuktigheten är 60% innehåller alltså en m³ 10,37 gram vatten. Ju kallare luften är desto mindre mängd vattenånga kan finnas i lösning.
När varmluft med en viss mängd vattenånga kyls kommer mättnadsånghalten att uppnås och ytterligare sänkning av temperaturen leder till att vatten frigörs ur luften, dagg m.a.o.

 

Exoterm

När värme frigörs vid en kemisk reaktion kallas reaktionen exoterm. Motsatsen är när värme måste tillföras, reaktionen kallas då endoterm.

 

HDT

HDT är en förkortning som står för Heat Deflection Temperature. HDT anger den temperatur då plastens fysikaliska egenskaper försämras. HDT mäts genom att en fysisk last läggs på en horisontellt liggande stav.

 

Tg

Glasomvandlingstemperatur, Glastransitionstemperatur eller bara Glastemperatur (Tg) är den temperatur då materialet mjuknar vid uppvärmning över denna temperatur. Generellt rekommenderar vi att epoxins arbetstemperatur skall ligga 10°C under Tg. Tg mäts med hjälp av bl.a. en DSC.

 

Tixotrop

Tixotropi är en beteckning för en speciell konsistens hos en vätska. Vid stillastående kan konsistensen vara näst intill fast, för att vid omrörning övergå till flytande.